Sökning: "Ida Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Ida Berg.

 1. 1. Äldres delaktighet vid flytt till särskilt boende : En intervjustudie utifrån undersköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Madelene Berg; Ida Jensen; [2019]
  Nyckelord :Elderly; special housing; participation; nurses; action plan; Äldre; särskilt boende; delaktighet; undersköterskor; genomförandeplaner;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har ämnat belysa undersköterskors upplevelse av äldres delaktighet och möjlighet till påverkan vid upprättande av genomförandeplaner vid flytt till särskilt boende. I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med åtta undersköterskor som sedan analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Framtagning och applicering av förbrukningsindikator på fuktabsorbent : Ett produktutvecklingsarbete för Smellwell AB

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Ida Wallin Berg; [2018]
  Nyckelord :Moisture absorber; indicator; consumption; application; Fuktabsorbent; indikator; förbrukning; applicering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är genomfört på uppdrag av företaget Smellwell AB och ämnar en produktutveckling av deras produkter. Smellwell tillverkar och säljer fuktabsorberande påsar med en fräsch doft för användning i skor och annan träningsutrustning. LÄS MER

 3. 3. Arbetet med stressrelaterad ohälsa : en kvalitativ intervjustudie av HR-representanters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Berg; Victoria Collin; [2018]
  Nyckelord :Stress; Ohälsa; HR; Offentlig sektor; Human Resources; Arbets- och organisationspsykologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka ett urval erfarna HR-representanter inom offentlig verksamhets upplevelser av att arbeta med stressrelaterad ohälsa. För studien valdes en kvalitativ forskningsmetod bestående av semistrukturerade intervjuer med efterföljande tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Att implementera nya arbetssätt i hemrehabiliteringspraxis : Multipel fallstudie

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ida Linnea Berg; [2017]
  Nyckelord :Hemrehabilitering; implementering; Multipel Fallstudie; PDSA- cykeln;

  Sammanfattning : Titel: Att implementera nya arbetssätt i hemrehabiliteringspraxis - Multipel fallstudie. Syftet med studien var att utvärdera och beskriva implementeringsprocessen av en intervention i hemrehabiliteringen inom Korsholms kommun. LÄS MER

 5. 5. Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Frida Hansson; Christian Jedhammar; [2017]
  Nyckelord :Solceller; Batteri; Lagringsbatteri; Primärenergi; Primärenergital; PET; IDA ICE; Energiberäkning; Flerbostadshus; Photovoltaic cells; Battery; Storage Battery; Primary energy; Primary energy number; Energy calculation; Multifamily residential buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus – Analys av lönsamhet och möjlighet att uppfylla kommande NNE-krav Författare: Frida Hansson, Christian Bakgrund: Den 1 januari 2021 träder nya, skärpta krav på byggnaders energiprestanda i kraft. Dessa krav kallas nära-nollenergikrav (NNE-krav) eftersom de tillkommer som en åtgärd för att öka antalet nära-nollenergibyggnader i Sverige enligt nya direktiv från Europeiska Unionen. LÄS MER