Sökning: "Ida Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Ida Björk.

 1. 1. ”DET ÄR INTE BARA ATT FRÅGA HUR DET GÅR, UTAN OCKSÅ HUR MAN MÅR” - En kvalitativ intervjustudie om chefers förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap inom svensk byggbransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ida Björk; [2019-08-23]
  Nyckelord :arbetskultur; arbetsmiljö; byggbranschen; engagemang; hälsa; hälsofrämjande; hälsofrämjande ledarskap; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Studiens syfte är att undersöka förutsättningar för att utöva ett hälsofrämjande ledarskap för chefer inom svensk byggbransch. Det valda företaget som representant för svensk byggbransch är ett av de större byggföretagen i Sverige och kommer benämnas som Byggföretaget. LÄS MER

 2. 2. Om föremålet självt får tala : En undersökning av icke destruktiva analysmetoders användarbarhet för bedömning av autenticitet, tidslager och sekundära ingrepp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies; Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Anna Björk; Ida Haag; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De flesta möbler har mer att berätta än vad som syns vid första anblicken. Genom tiderna har de förändrats och renoverats för att anpassas till rådande modeideal. Detta gör det ibland svårt att avgöra hur gammalt ett föremål egentligen är och vad som är autentiskt. LÄS MER

 3. 3. "Till slut så blir det ett sätt att leva" : En intervjustudie om livssituation och hälsa hos anhöriga till personer med alkoholproblematik

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ida Björk; [2016]
  Nyckelord :Alcohol problems; Family member; Health; Life situation; Alkoholproblematik; Anhörig; Hälsa; Livssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholproblematik är ett stort problem som påverkar den enskilda personen, anhöriga och samhället. Lagar och riktlinjer slår fast att anhöriga ska erbjudas stödinsatser. Sjuksköterskans etiska kod omfattar både den enskilda individen, anhöriga och samhället. LÄS MER

 4. 4. Naturvårdsskötsel för skalbaggar i åtgärdsprogram knutna till asp, björk och tall

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Ida Hansson; Martin Hederskog; [2016]
  Nyckelord :naturvårdsbränning; mångfaldspark; lövvärdetrakt; miljömål; rödlistad;

  Sammanfattning : Dagens skogsbruk har medfört att det råder utdöenderisk för många arter som lever i skogen. Skogen har gått från att ha varit flerskiktad och luckig till att domineras av enskiktade bestånd. Störningarna brand och skogsbete som förr formade skogen är idag mycket ovanliga i skogslandskap. LÄS MER

 5. 5. Brister i kommunikation inom hälso- och sjukvården från avslutade ärenden hos patientnämnden. : Ur ett patient- och närståendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Björk; Ida Claesson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brister i kommunikation bidrar till 100,000 vårdskador per år inom den svenska hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor informerar och kommunicerar dagligen med olika människor och vårdinstanser i sin profession. LÄS MER