Sökning: "Ida Bondesson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ida Bondesson.

 1. 1. Legalisering eller inte : en kvalitativ intervjustudie om ungdomars attityder inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Bengtsson Ida; Bondesson Ida; [2014]
  Nyckelord :Attitude; cannabis; cognitive dissonance; shame and pride; social bonds; Attityd; cannabis; kognitiv dissonans; skam och stolthet; sociala band;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse kring ungdomars attityder och deras upplevda livsvärld inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige. För att besvara syftet formulerade vi en frågeställning: Vilka tidigare kunskaper och erfarenheter formar ungdomarnas attityder till droger och hur ser deras attityder ut gentemot cannabis idag? Detta undersökte vi genom kvalitativa intervjuer med ungdomar mellan 15-20 år på ett kulturhus i en mellanstor stad i södra Sverige. LÄS MER

 2. 2. Lite historia rensar magen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ida Bondesson; Ida Rovin; [2014]
  Nyckelord :Den lilla historian; Historiemedvetande; Historieundervisning; Hem- och konsumentkunskap; Intresse; Ämnesövergripande undervisning; Temaarbete; Historieätarna;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra vårt examensarbete i form av ett utvecklingsarbete där ett ämnesövergripande projekt har planerats och genomförts. Utgångspunkten för projektet har varit SVT:s “Historieätarna”. LÄS MER

 3. 3. Högskolestudenters upplevda prestationskrav : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ida Bondesson; [2012]
  Nyckelord :Högskolestudenter; prestationskrav; psykisk ohälsa; stress; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att högskolestudenter känner sig stressade flera dagar i veckan. Den mentala hälsan är något som påverkas av skolarbete och den påverkas även negativt av pressen och oron för den akademiska prestationen. LÄS MER

 4. 4. Vård i livets slutskede : sjuksköterskans stödjande roll gentemot patient och närstående

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU)

  Författare :Ida Bondesson; Betty Mathew; [2003]
  Nyckelord :Palliativ vård; Anhöriga; Omvårdnad; Holgersson; Samuel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER