Sökning: "Ida Byrinder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Byrinder.

  1. 1. Anställdas upplevda roller vid självbetjäning : En studie om förväntningar, upplevelser och värdeskapande från anställdas perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Ida Byrinder; Josefin Hellström; [2016]
    Nyckelord :self service technology; employees; role theory; experiences; service dominant logic; value creation; självbetjäningsteknologi; anställda; rollteori; upplevelser; tjänstedominant-logik; värdeskapande;

    Sammanfattning : Bakgrund - Självbetjäningstjänster ger andra förutsättningar i tjänstemötet för anställda eftersom kunder interagerar med teknik istället för människor. Tidigare forskning i samband med självbetjäningsteknologier fokuserar på kundens perspektiv vilket skapar en intressant grund att undersöka hur anställda upplever självbetjäningsteknologier och hur de kan skapa värde enligt den tjänstedominanta-logiken. LÄS MER