Sökning: "Ida Cardestål"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Cardestål.

  1. 1. Livet mellan träden : Ett arbete om livet förbi skogens stigar

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Ida Cardestål; [2020]
    Nyckelord :Spatial design; information design; perception; affordance; phenomenology; living environment; animals; children.; Rumslig gestaltning; informationsdesign; varseblivning; affordance; fenomenologi; hem; livsrum; djur; barn.;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Åkerskolan i Strängnäs kommun och med stöd från Tekniska museet i Stockholm. Eleverna som har deltagit i studien går i årskurserna 1-4. LÄS MER