Sökning: "Ida Eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Ida Eklund.

 1. 1. Låt oss hitta drivet : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av främjande respektive hindrande faktorer för elevers driv i matematisk problemlösning samt lärares påverkansmöjligheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Kjellberg; Emma Eklund; [2020]
  Nyckelord :driv; grit; hopp; inställning; lågstadiet; problemlösning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser beskriva lärares uppfattningar om främjande respektive hindrande faktorer för elevers driv i problemlösning samt deras påverkansmöjligheter. Studien grundar sig i en kvalitativ ansats baserad på semistrukturerade intervjuer med verksamma lågstadielärare. LÄS MER

 2. 2. Kan en örontermometer användas för att mäta kroppstemperaturen hos friska katter? : en jämförande studie mellan en öron- och en rektaltermometer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Eklund; Yrla Hanström; [2020]
  Nyckelord :katt; kroppstemperatur; rektaltemperatur; rektaltermometer; stress; temperaturmätning; termometer; örontermometer;

  Sammanfattning : På de flesta djursjukhus och kliniker används idag rektaltermometer för att mäta kroppstemperatur hos katter. Denna metod anses som tillförlitlig för att mäta kroppstemperatur men kan upplevas som en obehaglig och stressande metod för katten. LÄS MER

 3. 3. Tyst läsning som nytta eller nöje, och för vem egentligen? : En kvalitativ studie av lärares uppfattningar om den individuella läsningens relevans i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Kjellberg; Emma Eklund; [2019]
  Nyckelord :didaktik; enskild läsning; funktion; individuell läsning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att fördjupa kunskaperna i den individuella läsningens funktion i årskurs 1–3 samt de möjligheter och svårigheter momentet kan föra med sig. Empirin tar sin utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med verksamma lågstadielärare, för att studera deras åsikter och tankar kring enskild läsning. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers reflektioner om den fria leken i förskolans verksamhet : En kvalitativ intervjustudie baserad på fyra pedagogers reflektioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Ida Eklund Löfgren; [2018]
  Nyckelord :Free play; Play; Early Education; Preschool Teacher; Fri lek; lek; förskola; pedagog;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nudging towards gender equality : An application of social norms to explain female increasement in corporate boards

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Freja Redder Petersson; Ida Eklund; [2018]
  Nyckelord :Nudging; Social norms; Gender equality; Corporate boards;

  Sammanfattning : Title: Nudging towards gender equality: An application of social norms to explain female increasement in corporate boards.   Authors: Freja Redder Petersson & Ida Eklund   Level: Master thesis, 30 hp    Keywords: Nudging, Social norms, Gender equality, Corporate boards Background: Sweden is regarded as one of the leading countries when it comes to gender equality, but women are still underrepresented in corporate boards in the private sector. LÄS MER