Sökning: "Ida Ewald"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida Ewald.

 1. 1. Elevers användning av digitala artefakter i bildämnet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Ewald; [2019]
  Nyckelord :artefakt; bildämnet; dator; digitala verktyg; kulturella redskap; primär; teknik; sekundär; sociokultur; tertiär;

  Sammanfattning : Denna studie syftar att synliggöra elevers upplevelse av lärande i digitalt skapande i bildämnet. Det talas ofta om vad och hur elever ska lära sig i undervisningen samt vilka kunskaper och förmågor de ska utveckla men vad elever själva upplever och tycker är sällan uppmärksammat. LÄS MER

 2. 2. Vikten av visuell läskunnighet och bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Diana Karidar; Ida Ewald; [2018]
  Nyckelord :Bildämnet; Bildundervisning; Visuella intryck; Visuell läskunnighet; Visual literacy;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka för- och nackdelar med utbildning av visuell läskunnighet i bildundervisningen och i andra skolämnen. Vi har i detta arbete därför utformat en forskningsfråga som lyder: Vilka för- och nackdelar kan finnas med att utbilda i visuell läskunnighet? Resultatet visar att visuell utbildning har en stor roll när det kommer till att lära elever att avkoda de värderingar och idéer som är inbäddade i samhället och i skolämnena. LÄS MER