Sökning: "Ida Ginman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Ginman.

  1. 1. Den hållbara trenden: Lindex & Your Smart Wardrobe – en visuell analys om ett klädföretags visuella kommunikation kring hållbart mode

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Ida Ginman; [2020]
    Nyckelord :grafisk design; hållbart mode; klädindustrin; grönmålning; grön kapitalism; visuell analys; diskursanalys;

    Sammanfattning : Grafiska designers har ett ansvar när det kommer till framtagande avklädföretags hållbarhetsprofil. Uppsatsen syftar till att undersökaklädföretaget Lindex visuella kommunikation kring hållbart mode och omden kan anses strategiskt motsägelsefull. LÄS MER