Sökning: "Ida Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ida Håkansson.

 1. 1. Bestämning och jämförelse av lägsta detektionsintervall för odling och qPCR vid analys av Staphylococcus aureus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Ida Håkansson; Hans Lundquist; [2019]
  Nyckelord :Sensitivity; CFU; viable count; E-swab; MAMSA; Känslighet; CFU; viable count; E-swab; MAMSA;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett ökande problem inom hälso- och sjukvården. På neonatalavdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har det förekommit inkonsekventa odlingsresultat vid misstänkt VRI orsakad av Staphylococcus aureus. LÄS MER

 2. 2. Hur organisationers interna informella kommunikation förändras vid snabb tillväx : En fallstudie på operativa chefers uppfattning av det dagliga informationsflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emelie Blomquist; Ida Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Informationslogistik; Informell kommunikation; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : För att nå ut med korrekt information till rätt person i rätt tid behöver en organisations kommunikation fungera. Kommunikation är därför grundläggande för att kunna skapa effektivitet och är en bidragande faktor för deras utvecklingskurva. LÄS MER

 3. 3. Räddningstjänstpersonal i beredskap : En studie om rekryteringssituationen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lena Håkansson; Ida Luther Wallin; [2018]
  Nyckelord :Part time firefighters; recruitment; fire brigade; Deltidsanställda brandmän; räddningspersonal i beredskap; RiB; rekrytering; räddningstjänst;

  Sammanfattning : Räddningstjänstens verksamhet regleras i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och det första nationella målet lyder: ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.”   Räddningstjänst organiseras med brandmän i tre olika anställningsformer, varav deltidsanställda brandmän är en av dem och idag är den formella benämningen Räddningspersonal i beredskap, RiB. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV ATT VÅRDA PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA I SOMATISK AKUTVÅRD : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida-Maria Håkansson; Amanda Glinghammar; [2017]
  Nyckelord :Akutvård; psykisk ohälsa; sjuksköterskans; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Enligt Socialstyrelsen lider 20–40 procent i Sveriges befolkning av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan dels förvärra redan befintliga somatiska sjukdomar men dels även öka risken för fysiska sjukdomar eller skador, vilket innebär att patienter med psykisk ohälsa kommer att söka akutvård. LÄS MER

 5. 5. Vindsombyggnader i flerbostadshus från början av 1900-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Maria Stafstedt; [2016]
  Nyckelord :Wind Rebuilding; bearing capacity; energy efficiency; moisture resistance; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract A current problem in Sweden is the housing shortage. Especially young people are affected since there is a lack of small apartments. One way to increase the amount of smaller apart- ments is to retrofit unused lofts. LÄS MER