Sökning: "Ida Hall Lundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Hall Lundberg.

  1. 1. Följsamhet till sederingsrutiner efter implementation av sederingsskalan RASS - En retrospektiv journalstudie

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Ida Hall Lundberg; Hanna Källner; [2013]
    Nyckelord :Sederingsskalor; Sederingsrutiner; Sedering; Intensivvård; RASS; Följsamhet; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning får ofta sedering. Genom att använda sederingsskalor och införa rutiner kan översedering undvikas och tid i respirator och vårdtid minskas. RASS är en sederingsskala som nyligen blivit översatt till svenska och som nu används på flera svenska intensivvårdsavdelningar. LÄS MER