Sökning: "Ida Köhler"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ida Köhler.

 1. 1. Integration av invandrare på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Marcus Kullvén; Ida Köhler; [2019-03-19]
  Nyckelord :arbetsmarknad; diskriminering; humankapital; integration; migration;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka problem gällande invandrares integration på arbetsmarknaden som lyfts fram i statliga rapporter och sedan relatera detta till internationell forskning. Uppsatsen fokuserar på begreppen humankapital och statistisk diskriminering som hjälp för att beskriva de faktorer som tas upp. LÄS MER

 2. 2. Responsibility to protect Rohingya Muslims in Myanmar - Obligation or possibility for the international community?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ida Köhler; [2018]
  Nyckelord :Public international law; Responsibility to protect; Myanmar; Rohingya Muslims; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The responsibility to protect is a controversial principle and has been ever since it was introduced by the International Commission on Intervention and State Sovereignty in 2001. Unanimously adopted by the United Nations member states in 2005 the principle seemed to be a new way of protecting humanitarian values. LÄS MER

 3. 3. "Använder ni samma symboler, det gör ni inte va?" : Ikon, index och symbol: En analys av teckenbruk inom Försvarsmakten, Räddningstjänsten och Polisen.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Köhler; [2008]
  Nyckelord :Semiotik; tecken; symbol; index; teckenbruk;

  Sammanfattning : Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet har tillsammans med försvarsmakten, polisväsendet och räddningsverket i Östergötland startat en projektstudie för att utröna huruvida augmented reality-teknik (AR) kan användas för att förbättra koordinationen mellan civila och militära organisationer, och på sikt även militära och civila organisationers gemensamma stabsarbete mellan nationer. Kunskap om hur militära och civila organisationer - som har ett tätt samarbete vid olika former av samhälleliga kriser - ser på sin organisationsspecifika teckenanvändning kan vara relevant vid införandet av ny teknik. LÄS MER