Sökning: "Ida Kjellberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ida Kjellberg.

 1. 1. Assessing security and IPA in Afghanistan : A comparative case study on the assessment of security and internal protection alternative in Sweden and Norway

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ida Kjellberg Stjernström; [2020]
  Nyckelord :Afghanistan; Security; Internal Protection Alternative; Asylum; Swedish Migration Agency; Norwegian Directorate of Immigration; UDI; EASO; UNHCR; International law; the 1951 Refugee Convention; the Directive 2011 95 EU;

  Sammanfattning : It is common by states to deny asylum for asylum-seekers with the argument that the applicant could find protection within their own country of residence instead of receiving international protection. This is called internal protection alternative (IPA). LÄS MER

 2. 2. Låt oss hitta drivet : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av främjande respektive hindrande faktorer för elevers driv i matematisk problemlösning samt lärares påverkansmöjligheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Kjellberg; Emma Eklund; [2020]
  Nyckelord :driv; grit; hopp; inställning; lågstadiet; problemlösning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser beskriva lärares uppfattningar om främjande respektive hindrande faktorer för elevers driv i problemlösning samt deras påverkansmöjligheter. Studien grundar sig i en kvalitativ ansats baserad på semistrukturerade intervjuer med verksamma lågstadielärare. LÄS MER

 3. 3. Med kulturen som (värdeskapande) hyresgäst. En etnografisk studie om Göteborgs Stads arbete med kultur, lokaler och stadsplanering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ida Kjellberg; [2019-07-01]
  Nyckelord :kultur; demokrati; lokaler; stadsplanering; stadsutvecklingsstrategier; kulturplanering; autenticitet; entreprenörsurbanism; gentrifiering; marknadshyror; culture; democracy; urban development strategies; cultural planning; urban planning; authenticity; entrepreneurial urbanism; gentrification; market rental;

  Sammanfattning : The city of Gothenburg is currently carrying out a major development project, River City (Älvstaden). As a consequence of the development, affordable premises that artists are in need of for practicing cultural activities are disappearing. LÄS MER

 4. 4. Tyst läsning som nytta eller nöje, och för vem egentligen? : En kvalitativ studie av lärares uppfattningar om den individuella läsningens relevans i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Kjellberg; Emma Eklund; [2019]
  Nyckelord :didaktik; enskild läsning; funktion; individuell läsning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att fördjupa kunskaperna i den individuella läsningens funktion i årskurs 1–3 samt de möjligheter och svårigheter momentet kan föra med sig. Empirin tar sin utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med verksamma lågstadielärare, för att studera deras åsikter och tankar kring enskild läsning. LÄS MER

 5. 5. ”Jag kan göra vad som helst, jag har fan tränat boxning.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jenny Kjellberg; Ida Ytterström; [2014-10-28]
  Nyckelord :Boxning; ungdomar; fritidssysselsättning; skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : Uppsatsen byggde på en kvalitativ undersökning och syftet var att undersökavilken inverkan boxningen kan ha på ungdomar. Vår empiri samlades in genomsex semistrukturerade intervjuer och två icke-deltagande observationer. LÄS MER