Sökning: "Ida Kristine Mortensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Kristine Mortensen.

  1. 1. Gränsen mellan barnet och miljön : Konstruktioner och diskurser om tidiga insatser i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

    Författare :Ida Kristine Mortensen; [2023]
    Nyckelord :Diskurs; Kategorisering; Makt; Tidiga insatser; Subjektspositioner;

    Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Mortensen, Ida Kristine (2022). Gränsen mellan barnet och miljön – konstruktioner och diskurser om tidiga insatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER