Sökning: "Ida Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Ida Larsson.

 1. 1. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 2. 2. "Jamen musik i förskolan är ju… ja, lite avgrund, det är gamla grundplåten" : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares upplevelser av musik som språkutvecklande verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elsa Österlund; Ida Larsson; [2023]
  Nyckelord :Musik; språkutveckling; förskola; förskollärare; sång; musikdidaktik; musikpedagogik; språk; multimodalitet; musikundervisning.;

  Sammanfattning : Forskning visar att musik är positivt att använda för barns språkliga och kognitiva utveckling. Syftet med studien är att skapa kunskap kring hur musik kan användas som ett didaktiskt verktyg för att främja barns språkutveckling, genom att belysa förskollärares perspektiv kring hur de arbetar med musik och språk. LÄS MER

 3. 3. Rationalisering av vården - en motstridighet i sig? : En kvalitativ studie om spänningar mellan sjuksköterskans professionella värderingar och den rationaliserade arbetssituationen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; Ida Larsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent decades, reforms under the collective name New Public Management have transformed the public sector in Sweden. In the light of more neoliberal methods, the aim of the reforms was to emulate governing principles in the private sector, in order to increase efficiency in the public sector. The effects of this are widely debated. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ebba Johansson; Ida Larsson; [2023]
  Nyckelord :Emergency department; Nurse; Threats; Violence; Working environment; Akutmottagning; Arbetsmiljö; Hot; Sjuksköterska; Våldsincidenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våldsincidenter blir mer vanligt inom hälso- och sjukvården, akutmottagningen är en särskilt utsatt arbetsplats. Akutmottagningar är öppna dygnet runt och sjuksköterskan träffar patienter med olika typer av medicinska, sociala eller psykiska problem av varierande allvarlighetsgrader. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av att förskriva fysisk aktivitet på recept inom primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Susanna Larsson; Ida Åberg Zingmark; [2022]
  Nyckelord :Physical activity on prescription; District nurses; Primary healthcare; Public health; Nursing; Qualitative content analysis; Fysisk aktivitet på recept; Distriktssköterskor; Primärvård; Folkhälsa; Omvårdnad; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsstilsrelaterade folksjukdomar gör att miljoner människor världen över årligen dör i förtid. En äldre befolkning i kombination med ohälsosamma levnadsvanor bidrar till ökad risk att dö i folksjukdomar, såväl globalt som i Sverige. LÄS MER