Sökning: "Ida Linder"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ida Linder.

 1. 1. Graven som förankring till de levandes värld : En osteologisk analys av ett vendeltida brandgravsmaterial från Valstad, Gamleby socken, Småland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ida Linder; [2020]
  Nyckelord :Brandgrav; deponering; djur; förslutning; gravskick; järnålder; kremering; mytologi; vendeltid;

  Sammanfattning : This paper investigates possible interpretations of a cremated grave material from the Vendel period in Valstad, Gamleby parish, Småland. The interpretations are based on both the osteological material and some of the archaeological finds. LÄS MER

 2. 2. Att hjälpa den som hjälper andra : avlastande samtal för ambulanspersonal - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Niclas Linder; Ida Tullberg; [2020]
  Nyckelord :Ambulance personnel; Critical incident; PTSD; Relief calls; Stress reactions; Ambulanspersonal; Avlastande samtal; Kritisk händelse; PTSD; Stressreaktioner;

  Sammanfattning : Att arbeta inom ambulanssjukvården innebär ökad risk för att utsättas för en så kallad kritisk händelse som kan leda till olika stressreaktioner bland annat ångest, akut stressyndrom (ASD), posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och depression. Symptom på dessa reaktioner kan innefatta hjärtklappning, sömn - och koncentrationssvårigheter men också empatitrötthet, vilket påverkar vårdpersonalens förmåga att känna empati med sina patienter och förmågan att vårda dessa på bästa sätt. LÄS MER

 3. 3. Utdelningssänkning - en investerares mardröm?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Dahlström; Ida Linder; David Mellander; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Går störst alltid först? En jämförande studie av total ersättning till verkställande direktörer för Mid- och Large Cap-bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Boman; Ida Linder; Caroline Lindwall; Mette Mårdbrant; [2015]
  Nyckelord :agentteorin; multipel regressionsmodell; Mid- och Large Cap; total ersättning; Verkställande direktör; Business and Economics;

  Sammanfattning : Då höga bonusar och ersättningar till verkställande direktörer är ett ständigt omdebatterat ämne som upprör många uppkommer ofta frågan om lönen verkligen är satt i relation till arbetsprestation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stor andel av variationen i total ersättning till verkställande direktör som kan förklaras av ett antal utvalda variabler av storleks-, prestations- och meritkaraktär. LÄS MER

 5. 5. E-handel, komplement eller hot till den traditionella handeln? -En fallstudie på Nilson Shoes och dess konkurrenter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Carolin Berggren; Ida Linder; Cecilia Lindgren; [2012]
  Nyckelord :e-handel; detaljhandel; köpbeteende; lojalitet; service och priskänslighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title:”E-commerce, complement or threat to the traditional stores -a case study of Nilson Shoes and its competitors” University: Lund University, Campus Helsingborg, Department of Service Management. Course: SMKK01 Service Management, Bachelor’s Degree, 15 credits, 2012 Seminar date: May 29, 2012 Authors: Carolin Berggren, Ida Linder and Cecilia Lindgren Supervisors: Ola Thufvesson and Kristina Backström Keywords: E-commerce, retail, consumer behavior, loyalty, service, price sensitivity Problem: Electronic commerce in the market for shoes continues to grow when more of the stores' customers choose to do their purchasing over the Internet. LÄS MER