Sökning: "Ida Månsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ida Månsson.

 1. 1. Delaktighet i skolmiljö för barn med funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Ida Månsson; Frida Jörgensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Information i samband med kontrastmedelsundersökningar. Litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Johansson; Johan Nilsson; Shirley Zhang Månsson; [2014]
  Nyckelord :Kontrastmedel; Radiologi; Information; Patient; Röntgensjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Otillräcklig information i samband med kontrastmedelsundersökning ökar risken för vårdskador, som t ex reaktioner på kontrastmedel. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar informationsöverförandet till patienten i samband med kontrastmedelsundersökningar inom radiologi samt studera betydelsen av information. LÄS MER

 3. 3. Att vara kvinna och sjuk i bröstcancer : En litteraturstudie om två kvinnors upplevelser av den förändrade livssituationen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Åsa Kölbring; Ida Månsson; [2009]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; litteraturstudie; livssituation; självbiografi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer utgör den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige diagnostiseras i genomsnitt 7000 kvinnor årligen med bröstcancer. Sjukdomen påverkar hela kvinnans livssituation då den medför en rad fysiska förändringar som påverkar identiteten som kvinna och självuppfattning samt utgör ett existentiellt hot. LÄS MER

 4. 4. Meningsskapande miljöer : - en studie om förskollärares syn på innemiljön och dess påverkan på barnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Månsson; Ida Nylander; Åsa Olofsson; [2008]
  Nyckelord :child perspective; pre-school teacher; pedagogical environment; design; barnsyn; förskollärare; pedagogisk miljö; utformning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att få en inblick i om förskollärare är medvetna om hur de utformar innemiljön på förskolan och vilken barnsyn som speglar sig i deras pedagogiska miljö. Vi vill veta om förskollärarna utformar miljön så att den lockar till meningsskapande aktiviteter för varje barn. LÄS MER