Sökning: "Ida Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Ida Magnusson.

 1. 1. Måltidglädje - ett samarbete över gränserna En fallstudie om implementering av ett mellanmålskoncept i äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Hopkins; Ida Jonsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :aptit; matglädje; måltidsservice; undernäring; äldreomsorg mot äldre;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskap.Nivå: GrundnivåHandledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Anna PostAntal sidor: 40 (inklusive bilagor)Termin/år: VT2019... LÄS MER

 2. 2. Undervisning och lärande i förskolans läroplaner. : En kritisk diskursanalys utifrån ett förändringsperspektiv av 20 års förändringar i förskolans läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Fredh; Mikaela Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Curriculum; Curriculum Theory; Education; Learning; Preschool and Teaching; Förskolan; Lärande; Läroplan; Läroplansteori; Undervisning och Utbildning;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolan förändras i takt med att samhället förändras. Läroplanen kan på många sätt beskrivas som en mall för den goda samhällsmedborgaren men även som ett hjälpmedel till att bedriva verksamheten i förskolan. I läroplanen tas olika områden upp som hur förskolan ska bedrivas och vilka kunskaper som ska läras ut. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing i ett modeföretag : En studie om rollen av influencer marketing i ett modeföretags varumärkeskommunikation utifrån ett företags- och konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ida Lindgren; Linnea Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; Instagram; Semiotic analysis; Celebrity Endorsement; Consumer Culture Theory; Brand Personality; Brand Loyalty; Authenticity; Influencer marketing; Instagram; Semiotisk analys; Celebrity Endorsement; Consumer Culture Theory; Varumärkespersonlighet; Varumärkeslojalitet och Autenticitet;

  Sammanfattning : The use of the social media platform Instagram has increased the fastest and has given the opportunity for the phenomenon of influencer marketing to grow in the fashion industry. The increase of influencer marketing has led marketers to understand that a change of focus is needed. LÄS MER

 4. 4. Maropitants effekt och användningsområden hos katt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Magnusson; Ida Svensson; [2018]
  Nyckelord :antiemetika; Cerenia; maropitant; katt; illamående; kräkning; premedicinering;

  Sammanfattning : Med frågeställningen om maropitant regelmässigt bör ingå i premedicineringen av katt inför allmän anestesi som utgångspunkt, syftar studien till att med hjälp av vetenskaplig litteratur undersöka om fördelarna överväger nackdelarna vid administrering av maropitant vid premedicinering av katt. Syftet är också att undersöka vilka övriga effekter maropitant har vid administrering till katt. LÄS MER

 5. 5. Konsten att hantera en föränderlig bransch: internkommunikationens roll vid omorganisering inom ett företag i mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ida Lord; Anna Magnusson; [2018]
  Nyckelord :internkommunikation; omorganisering; meningsskapande; organisationskultur; organisationsstruktur; mediebranschen; internal communication; organizational change; sensemaking; organizational culture; organizational structure; media sector;

  Sammanfattning : Denna studie har haft för avsikt att undersöka internkommunikationens roll i förhållande till organisationskulturen vid omorganiseringar, på ett medieföretag som befinner sig i kontinuerliga förändringsprocesser. Genom kvalitativa intervjuer med personer inom olika yrkesbefattningar har vi fått insikt i personernas arbetsrelaterade livsvärld och därmed erhållit förståelse för internkommunikationens kännetecknande drag samt organisationskulturen inom företaget. LÄS MER