Sökning: "Ida Malmström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ida Malmström.

 1. 1. Sömninterventioner för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Malmström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "We face neither East nor West; We face forward" : A study about policy implementation to receive Chinese Foreign Direct Investments in Ghana

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Ida Hansson; Emma Osbakk Malmström; [2019]
  Nyckelord :Foreign Direct Investment FDI ; Liberal International Political Economy IPE ; Rational Actor Model RAM ; Ghana; China;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis focuses on examining the Ghanaian state's policies regarding inward Foreign Direct Investments and furthermore the policy implementation to attract and receive FDI, the question asked is What policy choices have been implemented by Ghana to attract Chinese FDI? This thesis employs a single case study design with a qualitative approach as it seeks to draw upon Liberal IPE and RAM to understand the policy choices in attracting FDI, more specifically how Ghana has shaped their policies. When conducting the analysis, the thesis assembles documents, both primary and secondary data to be able to answer the research question. LÄS MER

 3. 3. Hot- och våldssituationer inom psykiatrin : ur ett personal och patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sektionen för Hälsa och Samhälle

  Författare :Catrin Kronquist; Ida Malmström; [2011]
  Nyckelord :nurse; patient; violence; factors; reply; sjuksköterska; patient; våld; faktorer; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är vanligt förekommande inom psykiatrin. Hur sjuksköterskan bemöter en aggressiv eller våldsam patient kan vara avgörande för om mer aggression eller våld trappas upp. Konflikter som kan leda till att hot och våld uppstår sker oftast i interaktionen mellan sjuksköterska och patient. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans och närståendes syn på omhändertagande av närstående vid akuta dödsfall på sjukhuset.

  Kandidat-uppsats, Sektionen för Hälsa och Samhälle

  Författare :Ida Malmström; Maria Sohlin; [2009]
  Nyckelord :Information; utbildning; sjuksköterska; närstående och akuta dödsfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör många personer i Sverige i akuta och oväntade dödsfall och de lämnar därmed ofta nära sörjande efter sig. De närstående till den döde hamnar i en situation i livet då de behöver stöd och hjälp. Sjuksköterskans omhändertagande är oftast av stor vikt för att hjälpa de närstående i sin sorgeprocess. LÄS MER