Sökning: "Ida Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Ida Nilsson.

 1. 1. Kan kriminalisering av aborträtten försvaras? En argumentationsanalys om Irlands fortsatta kriminalisering i den nya abortlagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ida Nilsson; [2021]
  Nyckelord :kriminalisering; aborträtten; Irland; religion; sociala värderingar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar debatten om fortsatt kriminalisering av aborträtten i Irland. Under förhandlingarna av den nya abortlagen 2018 argumenterar hälsominister Simon Harris för att abort fortfarande måste vara straffbart utanför lagarna. LÄS MER

 2. 2. TRADITIONELL VS. KOOPERATIV : En studie beträffande lärande effekterna i traditionell- och kooperativundervisningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Traditional method; teaching method; cooperative method; experiment; learning; knowledge; undervisning; pedagogik; traditionellt lärande; kooperativt lärande; effekterna av lärande; kunskap; undervisning experiment;

  Sammanfattning : The aon of this thesis was to study the difference in learning between cooperative teacjing and traditional teaching, which of these theaching metod gave the best response in form of knowledge? To study this, an experimental method was used in two classes in the 7th grade, and it is a two-part experiment. The first part is that the classes learned the same subject in social studies, but with different teaching methods, and both classes hade the same knowledge test to answer. LÄS MER

 3. 3. Kamratrespons i svenskundervisningen : Lärare och elevers upplevelser av att använda kamratrespons i skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Frida Nilsson; Ida Weinebrandt; [2021]
  Nyckelord :kamratrespons; respons; återkoppling; responsnivåer; formativ bedömning; svårigheter; möjligheter; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Respons är en del i formativ bedömning och syftar till att ge information om hur bra en text är. Genom respons kan elever utveckla sitt skrivande och komma närmare det ut-satta målet (Sadler 1989, s. 120–121). LÄS MER

 4. 4. Budgetens roll i en mer flexibel organisation : En fallstudie med inspiration från styrfilosofin Beyond Budgeting

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Nilsson; Moa Ovenberger; Ida Svensson; [2021]
  Nyckelord :Budgetlös styrning; Beyond Budgeting; traditionell budget; information; prestation; belöning;

  Sammanfattning : Syfte Studien syftar till att identifiera hur informationsdelning, prestationsutvärdering och belöningar har förändrats till följd av utvecklingen i en organisations utvecklade styrprocess. Metod Denna fallstudie tillämpar en kvalitativ forskningsmetod med en kombinerad forskningsansats, där primärdatan har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Det digitala som landgång : En fallstudie om digital onboarding

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Per Nilsson Sandin; Ida Söderström; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; Digital workplace; Distributed work; Employee experience; Interpersonal connectivity; Onboarding; Organizational socialization process; Pre-onboarding; Working remotely;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate the conditions of new employees during a digital onboarding process and the effects the digital format have on the results of the onboarding process. We performed a qualitative case study with semi-structured interviews. LÄS MER