Sökning: "Ida Nordenhem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Nordenhem.

  1. 1. Hårda och mjuka bevakningsområden i lokalpressen : En kvantitativ och en kvalitativ undersökning av Vestmanlands Läns Tidning och Upsala Nya Tidning.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

    Författare :Ida Nordenhem; Nadya Norton; [2010]
    Nyckelord :mjukt; hårt; journalistik; kön; manligt; kvinnligt; Upsala Nya Tidning; Vestmanlands Läns Tidning;

    Sammanfattning : Tidigare forskning om journalistik och kön av Monica Löfgren Nilsson och Monika Djerf-Pierre har visat att bevakningsområden i journalistiken varit uppdelade mellan könen: männen har dominerat hårda områden och kvinnorna har dominerat mjuka områden. Syftet med denna uppsats är att undersöka om det skett någon förändring i kvinnors och mäns bevakningsområden sedan könsfördelningen i journalistyrket blivit jämnt fördelad under tidsperioden 1999-2009. LÄS MER