Sökning: "Ida Ohlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Ida Ohlsson.

 1. 1. MENINGSFULLHET I VARDAGEN Pensionärers upplevelser av körsång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Djerf Ohlsson; Ida Olofsson; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; qualitative analyses; social participation; well being; personality development;

  Sammanfattning : Bakgrund Körsång är en aktivitet som bidrar till god hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Det skapar gemenskap, delaktighet och har en positiv påverkan på humöret. Social interaktion är viktigt för att må bra och för många pensionärer är detta ingen självklarhet då man inte längre har ett lika naturligt socialt nätverk. LÄS MER

 2. 2. Transkutan elektrisk nervstimulering som smärtlindring vid postoperativ smärta hos patienter som genomgått gynekologisk eller nedre bukkirurgi- en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefin Ohlsson; Holgersson Ida; [2016-09-16]
  Nyckelord :transkutan elektrisk nervstimulation; kirurgi; smärta; Transcutaneous electrical nerve stimulation; surgery; postoperative pain;

  Sammanfattning : Background: The prevalence of pain is frequent after gynecological and lower abdominalsurgery. Postoperative painmanagement is of most importance to reduce the risk ofpostoperative complications such as having a hard time to mobilise, nausea, vomiting andsedation. Postoperative pain is usually treated with opioids. LÄS MER

 3. 3. – Ring föräldrarna! : En studie om lågstadieelevers tankar och idéer om mobbning och hur mobbing bör förebyggas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Stefan Ohlsson; Ida Uddeskog; [2016]
  Nyckelord :Mobbning; åtgärder; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Trots insatser mot mobbning i skolor runt om i landet verkar inte mobbningen minska, tvärtom är den ständigt aktuell. Syftet med föreliggande studie är att undersöka elevers tankar och idéer om mobbning och dess förebyggande arbete. Detta har skett genom att intervjua 15 elever i årskurs 1 och 2. LÄS MER

 4. 4. Den samarbetande skolan : - En kartläggning över hur samarbete och kompetensutveckling påverkar utvecklingen av SO- undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Franzén Ida; [2015]
  Nyckelord :Samarbete; kompetensutveckling; SO- undervisning; kollegialt lärande.;

  Sammanfattning : Studien undersöker på sex olika skolor hur en SO- lärare upplever de befintliga möjligheterna för samarbete och kompetensutveckling inom SO- ämnena. Syftet med studien är att studera hur lärarna upplever att den nuvarande SO- undervisningen förbättras av samarbete och kompetensutveckling. LÄS MER

 5. 5. ”Låt barnen slå på döda ting” : En kvalitativ studie om barns ochpedagogers sätt att hantera konflikter på

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emelie Bengtsson; Ida Ohlsson; [2015]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; förskola; sociokulturellt perspektiv; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagogerna arbetar med att hantera de konflikter som uppstår mellan barnen, samt hur barnen hanterar konflikterna på egen hand. Vi har även studerat om pedagogerna använder sig av några konflikthanteringsstrategier och i så fall vilka. LÄS MER