Sökning: "Ida Palm"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ida Palm.

 1. 1. "Allt jag ville var att tillhöra något" : En kvalitativ studie om vägen in och ut ur kriminalitet, tillhörighet och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ida Palm; Elin Svinghammar; [2019]
  Nyckelord :Identity; desistance from crime; exit process; labelling; Identitetskapande; kriminalitet; prosocial; stämpling;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fenomenen kriminalitet och identitetsskapande. Den syftar till att skapa kunskap om vägen in i kriminalitet samt utträde ur en kriminell gemenskap. Studien koncentreras till att förstå hur sociala faktorer kan påverka processen med fokus på identitetsskapande. LÄS MER

 2. 2. Postoperativ smärta och heshet i halsen; en jämförelse mellan Macintosh direktlaryngoskopi och McGrath videolaryngoskopi : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Molina Palm; Ida Snaar; [2017]
  Nyckelord :Direct laryngoscopy; Videolaryngoscopy; Anaesthesiological nursing; Patient-centered care; Endotracheal intubation; Postoperative sore throat and hoarseness; Direktlaryngoskopi; Videolaryngoskopi; Anestesiologisk omvårdnad; Personcentrerad vård; Endotrakeal intubation; Postoperativ halssmärta och heshet;

  Sammanfattning : Bakgrund Endotrakeal intubation används i många olika situationer där det finns ett behov av att skapa en säker luftväg. Den manipulation av luftvägarna som krävs i samband med en intubation kan bland annat orsaka postoperativ halssmärta och heshet, vilket kan ha negativa konsekvenser för patienten. LÄS MER

 3. 3. Molecular Solar Thermal Energy System

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi och kemiteknik

  Författare :Simon Palm; Simon Nilsson; Niklas Eriksson; Ida Holm; Astrid Pihl; Maria Hallbäck; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Jag räknar högt… , men vi måste vara i takt med musiken” En studie om Skolverkets stödmaterial till kursplanen i Idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Palm; Ida Hultgren; [2013]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; grundskola; Lgr11; Skolverket; s;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera de filmer som Skolverket har tagit fram som stöd till kursplanen iIdrott och hälsa på grundskolan. Våra problemställningar är: Vad belyser filmerna? Hur framställs ämnet Idrottoch hälsa och hur sägs ämnet kunna bedömas? Varför har Skolverket valt just detta innehåll för filmerna? Vilkenbild av kroppen förmedlas i filmerna?Metod: Vi har valt diskursanalys som metod samt kvantitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. ”När man lekte pappa skulle man sätta sig på trehjulingen och cykla iväg” – En kvalitativ studie om hur homosexuella män konstruerar föräldraskap i ett samhälle dominerat av en heteronormativ diskurs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :IdaSofia Bogren; Ida Palm; [2011-04-05]
  Nyckelord :homosexualitet; faderskap; moderskap; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur homosexuella män konstruerar föräldraskap i ett samhälle dominerat av en heteronormativ diskurs. Genom att presentera icke normativa familjeberättelser hoppas vi kunna öka handlingsutrymmet och antalet möjliga positioner för föräldrar oberoende av kön och sexuell orientering. LÄS MER