Sökning: "Ida Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Ida Pettersson.

 1. 1. Att leva med Parkinsons sjukdom : Med fokus på konsekvenserna av Fatigue i aktiviteter - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Lina Bjurman; Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; fatigue; kvalitativ; litteraturstudie; aktiviteter; arbetsterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Parkinson sjukdom (PS) är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen globalt efter Alzheimers sjukdom. Vad som orsakar PS är inte heller klarlagt. De icke-motoriska symtomen, inklusive fatigue orsakar lika stora begränsningar i aktivitet som de motoriska symtomen. LÄS MER

 2. 2. Företags kommunikation av hållbarhetsrapporter : en intervjustudie om hur svenska företag upprättar hållbarhetsrapporter och hur de kommunicerar sina hållbarhetsarbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Holmeros; Ida Andersson; Matilda Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability work; Sustainability reports; CSR; GRI; Stakeholder; Stakeholder dialogue; Materiality analysis Signal theory; Hållbarhetsarbete; Hållbarhetsrapporter; CSR; GRI; Intressenter; Intressentdialog; Väsentlighetsanalys Signalteori;

  Sammanfattning : Hållbarhetsrapporter används av företag som ett verktyg för att kommunicera ut arbete kring socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhetsarbete till interna och externa intressenter (Tewari & Dave 2012). Enligt en enkätstudie gjord mellan 2019 och 2020 av KPMG (2020) använder 96 procent av de 250 största företagen i världen någon form av hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 3. 3. Granskaren och rådgivaren : En undersökning om revisorns dubbla roller är ett hot mot oberoendet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ida Andersson; Eva Ceder; Felicia Lindquist; [2022]
  Nyckelord :Revisorns oberoenderoll; fristående rådgivning; granskning; hot mot oberoende;

  Sammanfattning : Titel: Granskaren och rådgivaren - en undersökning om revisorns dubbla roller är ett hot mot oberoendet Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Revisorns oberoenderoll, Fristående rådgivning, Granskning, Hot mot oberoende Forskningsfråga: Hur kan revisorn upprätthålla och bevara oberoendet mellan både en granskande och rådgivande roll? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur revisorn kan upprätthålla oberoende och balans mellan granskning samt fristående rådgivning. Avsikten är att utveckla förståelsen för denna balansgång genom att beakta revisorns perspektiv i frågan. LÄS MER

 4. 4. Culture centre Björkhagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Culture centre; Culture house; Community centre; Kulturcentrum; Kulturhus; Medborgarhus; Folkets Hus; Public space; Stockholm; suburb; ABC-stad; Folkhemmet; Björkhagen; panncentral; central heating building; Konsum; co-op; re-building; alteration; Carl-Evin Sandberg.;

  Sammanfattning : The thesis project Culture centre Björkhagen investigates how to rebuild and make additions to an unused central heating building in Björkhagen and transform it into a new culture centre. During recent years the area has been under great expansion with new residential buildings and many new inhabitants. LÄS MER

 5. 5. Humankapital - en osynlig tillgång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Karkkola Olsson; Max Nilsson; Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Humankapital – en osynlig tillgång? Seminariedatum: 2022–06–03 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Tim Karkkola Olsson, Max Nilsson och Ida Pettersson Handledare: Elin Funck Fem nyckelord: humankapital, HRA, humankapitalredovisning, innehållsanalys, legitimitet Forskningsfrågor: Hur skiljer sig rapporteringen av humankapital åt mellan industriföretag och konsultföretag? Hur rapporteras humankapital? Hur kan skillnaden i rapportering av humankapital mellan branscherna förklaras? Syfte: Denna studie har som syfte att utvidga och uppdatera kunskapen om hur humankapital rapporteras av svenska företag genom en jämförelse av konsult- respektive industriföretag. Metod: Studien tar en explorativ och komparativ ansats med en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER