Sökning: "Ida Pohlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Pohlin.

  1. 1. ”Vi måste samverka det går inte annars...”

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Annie Nilsson; Ida Pohlin; [2023-01-26]
    Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; Samverkan; Polis; Socialtjänst;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera hur tjänstepersoner inom polisen och socialtjänsten upplever att samverkan fungerar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att kunna bidra med vad det är som främjar respektive hindrar samverkan i arbetet inom det organisatoriska fältet. LÄS MER