Sökning: "Ida Rüter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Rüter.

  1. 1. Tillhandahålla tillgång eller tillgång för att tillhandahålla : en analys av tillgänglighetsdiskursen inom ramarna för ärendehandläggning på Landsarkivet i Lund

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

    Författare :Alexandra Wideheim; Ida Rüter; [2018]
    Nyckelord :accessibility; LLA; Riksarkivet; regional archives; reference service; Foucauldian discourse analysis; new institutional theory; cultural heritage; outreach; archival mediation; the physical document; postmodernism; finding aids; network of networks; Web 2.0; digital information; Archive 2.0; regionarkiv; tillgänglighet; diskursanalys; institutionell analys; kulturarv; arkivvetenskap; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to analyse the discourse of accessibility at the Regional Archives in Lund. The focal point of the study is the interaction between the archivist and the user of the archival records, which stems from questions regarding how archival records are mediated in the dialogue between the archivist and the user, and if the archive’s construct of access is perceived as accessible or not. LÄS MER