Sökning: "Ida Simonsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ida Simonsson.

 1. 1. Analys av fastighetsområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Izabella Simonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2018 hade bostads- och servicesektorn en energianvändning på 147 TWh, vilket motsvarar un- gefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Idag har Sverige satt upp energi- och klimatmål som ska uppnås, där energianvändningen för år 2030 ska vara 50 % mer effektiv än den var under år 2005. LÄS MER

 2. 2. Det gäller att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt : En studie om socialarbetares upplevelser av rollkonflikt och makt i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Ida Fahlvik; Siri Simonsson Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Authority role; helping role; role conflict. power; control; help; pastoral power; caring power.; Myndighetsroll; hjälparroll; rollkonflikt; makt; kontroll; hjälp; pastoralmakt; hjälpande makt.;

  Sammanfattning : Som socialarbetare behöver man både kunna hålla huvudet kallt och samtidigt ha ett varmt hjärta. Att drivas av viljan att hjälpa samtidigt som lagar och regler styr stora delar av arbetet kan skapa konflikter i yrkesrollen. Denna uppsats lyfter de splittrade rollerna. LÄS MER

 3. 3. Förtjänster och hinder för en lyckad implementering : - En kvalitativ studie om hur implementeringen av mindset sett ut i en stor organisation inom privat sektor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Malin Malmquist; Ida Simonsson; [2013]
  Nyckelord :Implementering; Mindset; Ledarskap; Organisation; Lärande; Förändring; Kultur;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur implementeringen av en modell i allmänhet och mindset i synnerhet upplevs av medarbetarna i en specifik organisation samt se till huruvida modellen anses vara levande. Syftet bör uppnås genom att besvara frågeställningen; Hur väl har implementeringen lyckats i organisationen, vilka förtjänster och hinder kan man se? Den valda metoden är kvalitativ och empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Vad förmedlar bilderboken? : En analys av barnlitteratur ur ett intersektionellt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologiHögskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för didaktik

  Författare :Ida Josefsson; [2009]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Feminism; Genus; Intersektionalitet; Sexualitet;

  Sammanfattning : I dagens förskola, och även sedan en lång tid tillbaka, anses barnböcker vara en viktig del avdet pedagogiska material som barnen tar del av. Däremot visar studie (se bl.a. Simonsson,2004) på att valet av vilken bok som förs in i förskolan inte är lika självklart som hur passviktigt det är att den finns där. LÄS MER