Sökning: "Ida Sjögren"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ida Sjögren.

 1. 1. Musik i grundsärskolan : en kvalitativ undersökning av lärares anpassningar i undervisningen 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Ida Sjögren; [2023]
  Nyckelord :musikundervisning; särskola; anpassningar; multimodalitet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur musiklärare beskriver att de arbetar för att anpassa musikundervisningen för grundsärskolans elever. Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fyra musiklärare inom grundsärskolan, och empirin analyserades med en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Kvalité inom hållbarhetsrapporter med utgångspunkt i GRI:s sex principer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ida Sjögren; Karin Weiber; [2021]
  Nyckelord :GRI; Hållbarhet; Miljö; Hållbarhetsrapport; Kvalité;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie ämnar belysa om svenska klädesföretags hållbarhetsrapporters kvalité med utgångspunkt från Global Reporting Initatives (GRI) sex principer. Metod: Studien är en dokumentär forskning och tillämpar en kvalitativ forskningsstrategi med inslag av kvantitativa strategier i studiens innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Faktorer till varför patienter uteblir från bokade besök inom radiologi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap; Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap

  Författare :Pia Ahlsén Larsson; Ida Sjögren; [2020]
  Nyckelord :No show; Non attendance; Missed appointment; Radiology; Medical imaging.; Radiologi; No shows; Uteblivna besök; Missade besök; Röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uteblivna patientbesök är ett problem som påverkar sjukhusen ekonomi men även patienternas hälsa. No shows är ett uttryck som används för de patienter som utan att meddela ej kommer till bokade besök och denna patientgrupp riskerar i högre grad att insjukna akut samt förvärra sitt sjukdomstillstånd genom att utebli. LÄS MER

 4. 4. Har fysisk aktivitet positiv effekt vid mild till måttlig depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ida Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Depression; depressiva symptom; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste formen av depression är egentlig depression som kan delas in i tre undergrupper: mild, måttlig och svår. Var femte vuxen i Sverige får en depressionsdiagnos minst en gång under sin livstid. Inom några år kommer depression att vara det största folkhälsoproblemet enligt världshälsoorganisationen (WHO). LÄS MER

 5. 5. Förväntningar, anpassning och likvärdighet : En kvalitativ studie av hur gymnasielärares förväntningar på elever påverkar deras undervisning i Samhällskunskap 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Sjögren; Ida Sotti; [2015]
  Nyckelord :Förväntningar; Likvärdighet; Anpassning; Didaktiska val; Gymnasielärare; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka förväntningar som finns på elever i gymnasieskolan, hur lärarna anpassar undervisningen efter dessa förväntningar samt hur det förhåller sig till kraven på likvärdighet. I studien genomförs kvalitativa intervjuer med gymnasielärare i Samhällskunskap om deras didaktiska val. LÄS MER