Sökning: "Ida Strannerud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Strannerud.

  1. 1. ”JAG TILLHÖR DE SOM INTE GILLAR ATT MAN HÄNVISAR TILL SUNT FÖRNUFT BARA FÖR ATT ALLA HAR OLIKA SUNT FÖRNUFT” EN KVALITATIV STUDIE OM LSS-PERSONALS UPPLEVELSE AV ATT ARBETA MED SEXUALITET OCH SEXUELL HÄLSA

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Ida Strannerud; Moa Strannerud; [2019]
    Nyckelord :Sexualitet; sexuell hälsa; boendepersonal; funktionsvariation; upplevelse;

    Sammanfattning : Denna studie hade till syfte att undersöka hur boendepersonal på så kallade Pk1 LSS-boenden i Malmö stad upplever att det är att arbeta med att stödja brukare i deras sexualitet och sexuella hälsa. Mer specifikt syftade studien till att undersöka om det var något de ansåg var lättare eller svårare i arbetet samt om de upplevde vissa egenskaper som betydande för att kunna ge stöd. LÄS MER