Sökning: "Ida Svadil Bennike"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Svadil Bennike.

  1. 1. Arbetslöshet i nyhetstidningar : En kvantitativ innehållsanalys av journalistik under perioderna 1993, 2000 och 2009

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Ida Svadil Bennike; Patrick Thörnlund; [2014]
    Nyckelord :ansvar; arbetslöshet; finanskris; framing; metaforer; skuld; tidningspress.;

    Sammanfattning : I den här kandidatuppsatsen har vi undersökt hur arbetslöshet framställs i tidningarna Aftonbladet, Dagens Industri och Dagens Nyheter under olika ekonomiska kriser i Sverige under åren 1993, 2000 och 2009. Vi undersökte främst hur skuld och lösningsansvar delades ut i texterna samt vilken roll tillfrågade experter hade. LÄS MER