Sökning: "Ida Thorén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ida Thorén.

 1. 1. Potentiella triggers till hjärtinfarkt under julhelgen : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anneli Olsson; Ida Thorén; [2021]
  Nyckelord :Trigger; Heart attack; Secondary prevention; Person-centered care; Trigger; Hjärtinfarkt; Sekundärprevention; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Kranskärlssjukdom är en av de vanligaste orsakerna till död globalt. Kunskap idag påvisar att det finns ett antal modifierbara riskfaktorer där sjuksköterskan tillsammans med det multiprofessionella teamet har en nyckelroll i det sekundärpreventiva arbetet. LÄS MER

 2. 2. Faktorer i sjuksköterskans kompetens som påverkar patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sofia Samuelsson; Ida Thorén; [2013]
  Nyckelord :Evidensbaserad vård; Kommunikation; Kompetens; Ledarskap; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : I Sverige har alla rätt till en god och patientsäker vård. För att försäkra patienter i Sverige om att de får en patientsäker vård är det därför viktigt att den legitimerade sjuksköterskan utnyttjar kunskap och kompetens på bästa sätt. LÄS MER

 3. 3. Ansvar och kompensation -Vad tycker charterresenärerna? -En studie av vilka komponenter i en charterresa som är viktiga för resenärer med fokus på ansvar och kompensation vid kundmissnöje.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ida Thorén; Magdalena Hjalmarsson; Malin Renström; [2011]
  Nyckelord :kompensation; charterarrangör; charterresenär; service recovery; zone of tolerans; the gap model; missnöje; kundnöjdhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Frågeställning: - Vilka av en charterresas komponenter anser resenärer vara viktiga respektive mindre viktiga att charterarrangörer tar ansvar och kompenserar för vid missnöje hos kunden för att skapa en nöjd kund? Syfte och bidrag: Syftet med denna kandidatuppsats är att analysera vilka komponenter i en charterresa som resenärer anser vara viktiga respektive mindre viktiga, med fokus på ansvar och kompensation vid kundens missnöje. Detta ämne är relativt outforskat ur ett kundperspektiv och vi kan bidra med en ökad förståelse hos charterarrangörer och andra tjänsteverksamheter hur deras kunder resonerar kring ansvar och kompensation vid missnöje. LÄS MER

 4. 4. Lärares tankar kring motivation i den dagliga undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Ida Olsson Thorén; [2008]
  Nyckelord :education; goals; motivation; needs; behov; individanpassad undervisning; konkreta målformuleringar; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att kartlägga hur man som lärare kan arbete för att motivera sina elever i den dagliga undervisningen. Detta sett ur ett pedagogperspektiv. Resultatet är baserat på kvalitativa intervjuer med tre aktiva lärare. Resultat tillsammans med förankring i för studien aktuell litteratur utgör grund för diskussion. LÄS MER