Sökning: "Ida Tilemo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Tilemo.

  1. 1. 30 YEARS OF JUST DO IT, ARE THEY CRAZY ENOUGH? En kvalitativ semiotisk och retorisk analys av Nikes Just Do It-kampanj Dream Crazy

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Nathalie Gerke; Andreas Moberg; Ida Tilemo; [2019-07-01]
    Nyckelord :Varumärke; Politisering; Retorik; Semiotik; Nike;

    Sammanfattning : Syfte: Vår studie ämnar att analysera hur Nike skapar mening i sin kommunikation och hur den relaterar till den moderna samhällskontexten. Genom analysen förväntar vi därmed oss kunna urskilja vilka värderingar och budskap som varumärket Nike laddas med. LÄS MER