Sökning: "Ida Unosson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Unosson.

  1. 1. Matematikundervisning i förskoleklass och årskurs 1 : Lärare berättar om subtraktionsundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Ida Unosson; Matilda Andersson; [2019]
    Nyckelord :Subtraction; teaching methods; subtraction strategies; mathematics; preschool class; Subtraktion; undervisningsmetoder; subtraktionsstrategier; matematik; förskoleklass;

    Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to investigate how the progression appears in the teaching of subtraction between preschool class and grade 1. What was examined was whether the teaching in subtraction is interrelated be- tween these grades or whether it differs completely. LÄS MER