Sökning: "Ida Walderlo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Walderlo.

  1. 1. Meningsskapande på lokal nivå - Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ur ett PR-perspektiv

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Ida Walderlo; [2017]
    Nyckelord :strategisk kommunikation; PR; våldsbejakande extremism; meningsskapande; organisation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Sensemaking within communications theory is underestimated in its ability to explain complex nowadays societies. This master thesis examines the internal organisation of the preventive work against violent extremism at local level in Sweden. LÄS MER