Sökning: "Ida Yngve"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Yngve.

  1. 1. Arbetsmotivation : En kvalitativ studie som undersöker lärares arbetsmotivation på individnivå

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Ida Yngve; Sabah Youno; Alexander Oktay; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER