Sökning: "Ida sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Ida sjöberg.

 1. 1. Upplevelser av aktiviteter utanför hemmet hos personer med multipel skleros

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ida Lagneryd; Fannie Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :multiple sclerosis; ​upplevelser​; ​aktiviteter utanför hemmet​; arbetsterapi.;

  Sammanfattning : Syfte: ​Syftet med studien var att beskriva hur personer med multipel skleros uppleveraktiviteter utanför hemmet. ​Metod: ​Tolv deltagare, tre män och nio kvinnor mellan 35-55 år gamla med diagnosen multipel skleros deltog i studien. Deltagarna valdes enligt bekvämlighetsurval och typiskt urval​. LÄS MER

 2. 2. Historisk plats, moderna problem : tre idéförslag till bullerreducerande åtgärder för Kronparken i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Sjöberg; Matilda Weinstock; [2018]
  Nyckelord :buller; bullerreduktion; Kronparken; stadsnära skogsmiljö;

  Sammanfattning : Kronparken i Uppsala huserar stora, gamla tallar med rötterna i 1600-talet. I den här skogsparken gick Linné med sina studenter och det var här han beskrev och namngav just Pinus sylvestris, tallen. Tallskogen i Kronparken har under lång tid vuxit till en mycket speciell miljö där flera ovanliga fåglar, insekter och växter trivs. LÄS MER

 3. 3. "Det är fruktansvärt brett att prata om kommunikatörer” : - En kvalitativ studie som beskriver hur kommunikationsyrket ser ut idag och dess framtida utmaningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :MImmi Sjöberg; Ida Kjelledal; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; kommunikationsyrkets roll; extern legitimitet; branschglidning; definitioner.;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Dagens chefer och ledningsgrupper i organisationer har insett vikten av att anställa professionella kommunikatörer, däremot anses det vara ett yrke i förändring och uttalat som en svårdefinierad och missuppfattad befattning. Med detta i åtanke blir syftet således att tillsammans med en applicering av ett externt legitimitetsperspektiv att ta reda på hur kommunikationsyrket ser ut idag och i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av att vara anhörigvårdare till en personmed Multipel Skleros : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lucas Sjöberg; Ida Ulin; [2017]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; Litteraturöversikt; Multipel skleros; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet och orsakarförlust av kroppsliga funktioner. Anhörigvårdare utgör då ett viktigt stöd för personer medMS.Syfte: Att belysa upplevelsen av att vara anhörigvårdare till en person med multipel skleros.Metod: Studiens design var en litteraturöversikt. LÄS MER

 5. 5. I bryggarens "tankar" : En studie om hantverksbryggare och deras produkter.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Elin Karlsson; Ida Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :Brewpub; Microbrewery; Craft brewery; Hantverksbryggeri; Mikrobryggeri; Öl; Bryggare;

  Sammanfattning : AbstractVi upplever det intressant att hantverksbryggerier inte tydligt förmedlar sina tankar bakom produkten. Kan det bero på att de inte reflekterar över hur eller till vad produkten ska konsumeras? Funderingen ligger till grund för uppsatsens syfte som är att försöka utröna hur ägare och bryggare vid olika hantverksbryggerier tänker kring sina produkter, vad de har för utgångpunkt och i vilket sammanhang de tänker att produkterna ska konsumeras. LÄS MER