Sökning: "Ida-Mari Thall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida-Mari Thall.

  1. 1. Könsskillnader i elevers självuppfattning och betyg med fokus på matematik och gymnasieval : en enkätstudie i några klasser i årskurs 9

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Ida-Mari Thall; [2011]
    Nyckelord :grundskolans senare år; könsskillnad; matematikbetyg; självuppfattning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader, i matematikbetyg samt matematisk och allmän självuppfattning, mellan flickor respektive pojkar och mellan elever som väljer studie- respektive yrkesförberedande program på gymnasiet. I studien deltog 174 elever från sju klasser i årskurs 9 från två utvalda skolor, en på en mindre ort och en på en större, båda med närliggande storstad. LÄS MER