Sökning: "Ida-Maria Källqvist Alm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida-Maria Källqvist Alm.

  1. 1. Betyg, det är bara en guldklimp i kanten - en kvalitativ studie om motivation hos tjejer i skolan på behandlingshem

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Ida-Maria Källqvist Alm; Maria Mäki; [2018]
    Nyckelord :motivation; student; teacher; the meeting; mental illness; school; goal; treatment home; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån en hermeneutisk ansats tolka och förstå tjejer på behandlingshem, deras upplevelser av motivation och skola, då skolan har stor betydelse för motivation och hur denna skapas och formas (Davidsson & Flato, 2010). Ett bekvämlighetsurval användes för att välja behandlingshem och tjejernas medverkan i studien utgjordes av ett strategiskt urval. LÄS MER