Sökning: "Ida-Maria Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida-Maria Karlsson.

  1. 1. Att lära på arbetsplatsen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Olivia Smolek; Ida-Maria Karlsson; [2018]
    Nyckelord :Arbetsplatslärande; lärande; utveckling; lärmiljö; individ; kontext; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i medarbetarnas erfarenheter analysera förutsättningarna för arbetsplatslärande och hur dessa upplevs påverka medarbetarnas utveckling samt lärande. Studien är genomförd på medicinteknikföretaget Nolato Meditech i Lomma. LÄS MER