Sökning: "Ideala offer"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Ideala offer.

 1. 1. Att vara eller inte vara – ett ”riktigt” brottsoffer i våldtäktsmål. En diskursanalytisk undersökning av konstruktionen av brottsoffer i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen i 6 kap. 1 § st. 1 BrB

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Warnfalk; [2021-05-04]
  Nyckelord :Våldtäkt; Genusrättsvetenskap; Diskursanalys; Brottsoffer; Våldtäktsmyter; Ideala offer;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur brottsoffer konstrueras i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen 6 kap. 1 § BrB. Mot bakgrund av det objektivitetskrav som ställs på den dömande verksamheten enligt 1 kap. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck : En innehållsanalys av domar före och efter straffskärpningsgrunden den 1 juli 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Lisa Antonsson; Caroline Hatheyer; [2021]
  Nyckelord :honour; court; ideal victim; cultural criminology; heder; tingsrätt; idealt offer; kulturkriminologi;

  Sammanfattning : 1 juli 2020 trädde en ny straffskärpningsgrund i laga kraft, som innebar att hedersmotiv ska utgöra en försvårande omständighet. Syftet med vår studie var att undersöka skillnaden mellan hur tingsrätten och åklagaren motiverar och argumenterar kring hedersmotivet i sex utvalda domar, innan och efter straffskärpningsgrunden. LÄS MER

 3. 3. Ängel eller demon? : Framställningen av minderåriga offer och förövare i mediebevakningen av svenska våldsbrott.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marie-Therese Metzen; Isabell Ekström; [2021]
  Nyckelord :idealt offer; ideal förövare; minderåriga; våldsbrottslighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur svensk media framställer minderåriga som offer och förövare i rapporteringen av våldsbrott där både offret och förövaren utgörs av minderåriga individer. För att kunna besvara studiens syfte används en kvalitativ innehållsanalys där centrala teman i det empiriska materialet uppmärksammas och sedan analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna, vilka utgörs av Nils Christies teori om det ideala offret samt Howard S. LÄS MER

 4. 4. När mord blir underhållning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elina Werther; Celina Lindh; [2021]
  Nyckelord :True crime; podcasts; offer; förövare; narrativ; emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur brottsnarrativet utformas i true crime-poddar. Uppsatsens utgångspunkter är att besvara frågorna: Hur skildras offer och förövare? Hur används narrativa tekniker? Vilka emotioner urskiljs och hur används de? Studien genomförs med bakgrund i true crime-poddars framväxt de senaste åren, då tidigare forskning påvisar att dessa har en stor påverkan i samhället. LÄS MER

 5. 5. The Unideal Victim and Top Lawyer : A critical discourse analysis of the Göran Lambertz case in Swedish tabloids post #metoo.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Dennis Nguyen; Chadrac Bamba; [2021]
  Nyckelord :Rape myths; critical discourse analysis; Göran Lambertz; victim; perpetrator; #metoo; Våldtäktsmyter; kritisk diskursanalys; Göran Lambertz; offer; förövare; #metoo;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to examine Swedish press coverage of arape case post #metoo movement involving the former Chancellor of Justice, GöranLambertz. The research questions are as follows: How are the victim and thesuspected perpetrator portrayed in the articles? In what ways are rape mythsconstructed in the articles? How did journalists in Expressen and Aftonbladet framethis news story? Using a critical discourse analysis method with the help of previousstudies, representation, framing, ideal victim and news value theory showed theresults that both tabloids had similar portrayals of the participants involved with fewdifferent variations and both upheld rape myths in their reporting. LÄS MER