Sökning: "Ideationell metafunktion"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Ideationell metafunktion.

 1. 1. Att blåsa liv i forntiden : En studie av kommunikation via montertexter på ett museum i stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sofia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :museum; systemisk-funktionell grammatik; ideationell metafunktion; interpersonell metafunktion; svenska; Historiska museet; Bäckaskogskvinnan; Skateholmsgraven;

  Sammanfattning : Denna undersökning inriktar sig på hur Historiska museet i Stockholm kommunicerar genom montertexter. Syftet är att ta reda på hur museet skapar en relation mellan museum och besökare, samt mellan besökare och historia genom utställningstexter. Materialet består av skrivna texter hämtade från två rum på utställningen Forntider. LÄS MER

 2. 2. Stödord som en metod för läs- och skrivutveckling : En studie om hur stödord används som ett hjälpmedel i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Nina Hansson; Pernilla Bassmann; [2019]
  Nyckelord :Key words; grade 3; text content; subject text; student texts; SFL; ideational function; textual function; Stödord; årskurs 3; textinnehåll; källtexter; elevtexter; SFL; ideationell metafunktion; textuell metafunktion;

  Sammanfattning : Studien har som mål att undersöka om stödord är en fungerande metod för att välja ut relevant information ur en faktatext i två klasser i årskurs 3. 31 elever deltar i studien. Eleverna väljer stödord ur en text de läser och skriver sedan en egenproducerad text med utgångspunkt i källtexten. LÄS MER

 3. 3. Ett dubbelsidigt mynt – IKEA:s identitet internt och externt : en ideationell studie om IKEA:s betydelseskapande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Emma Vågerö; [2019]
  Nyckelord :Linguistics; ideational metafunction; ideational analysis; systemic functional grammar; identity; IKEA; internal; external; vision; fundamental values; values; advertising; ideal reader; communication; Lingvistik; språkvetenskap; ideationell metafunktion; ideationell analys; systemisk-funktionell grammatik; identitet; IKEA; internt; externt; värdegrund; vision; reklam; modelläsaren; kommunikation;

  Sammanfattning : This study aims to examine how meaning and value is created in IKEA’s internal and external means of communication. I want to see if the values expressed in the internal and external communication tangent. I will additionally inspect how IKEA present themselves depending on whether the recipients are internal coworkers or external customers. LÄS MER

 4. 4. Vad betyder Vi är lyhörda i värdegrunder? : En kartläggning och systemisk-funktionell grammatisk analys av vi är-konstruktionen i myndighetstexter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnea Wenell; [2018]
  Nyckelord :värdegrund; svenska; systemisk-funktionell grammatik; myndighetsspråk; ideationell metafunktion; interpersonell metafunktion; presens indikativ;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats handlar om svenska myndigheters värdegrundstexter och har som över­gripande syfte att förstå vi är-konstruktionen. Vi är-konstruktionen innehåller en grammatisk form som prototypiskt beskriver nutid, framtid eller allmängiltiga påståenden, men som tycks användas i en annan betydelse i värdegrunder. LÄS MER

 5. 5. Barn på flykt – temporärt rotlösa men aldrig röstlösa : En multimodal textanalys av tre samtida svenska bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Pfister; [2016]
  Nyckelord :multimodal textanalys; systemisk-funktionell grammatik SFG ; systemisk-funktionell lingvistik SFL ; ideationell metafunktion; transitivitet; ergativitet; processtyper; förstadeltagare; bilderböcker; flykt; flyktingbarn; hem;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa flyktingbarnens porträttering i tre samtida svenska bilderböcker för barn i för- och grundskoleålder, som har flyktingbarnens öden som huvudtema. Fokus ligger på protagonisternas utveckling vid flyktresornas olika stadier. LÄS MER