Sökning: "Ideella idrottsföreningar"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Ideella idrottsföreningar.

 1. 1. Ideellt engagemang inom idrottsvärlden : Effekter på familjeliv, partner och livspussel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofia Arvidsson; Elin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Work-life balance; Ideellt arbete; Motivation; Passion; Strategier; Lojalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka varför individer väljer att engagera sig ideellt inom idrottsföreningar, vilka strategier de använder sig av inom familjen för att få vardagen att gå ihop samt hur situationen upplevs utav såväl den aktive som dennes partner. Vi har genomfört tolv intervjuer med sex par som är engagerade inom olika föreningar och idrotter. LÄS MER

 2. 2. Redovisning i ideella idrottsföreningar : Hur ser de ekonomiansvariga på sitt arbete?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Malin Borgstrand Blixt; Sofia Wiklund; [2019]
  Nyckelord :non-profit sports organizations; non-profit accounting; quality in accounting; nonprofit financial reporting; Ideella idrottsföreningar; redovisning; redovisningskvalité; Riksidrottsförbundet; ideell redovisning;

  Sammanfattning : Den svenska idrottsrörelsen har gått över från att vara en amatör- och folkrörelsebaserad verksamhet till en mer kommersiell och professionell verksamhet. Det finns ett ökat fokus på arbetet med att förbättra redovisningen hos ideella föreningar, därför att det finns en ökad oro kring kvalitén. LÄS MER

 3. 3. Drivkrafter för ideellt ledarskap : En studie av idrottstränares motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Martin Kiersz; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Ideellt ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka motivationsfaktorer och utmaningar som de intervjuade tränarna lyfter fram som centrala för deras ideella engagemang inom idrottsföreningar. De frågeställningar som ska besvaras är: -Vilka drivkrafter lyfts fram i det ideella arbetet? -På vilka sätt pratar tränarna om ideellt ledarskap? -Vilka utmaningar med ideellt arbete lyfter tränarna fram i intervjuerna? Metod     Studien har en kvalitativ ansats i form av att nio aktiva manliga idrottstränare som arbetar ideellt i en förening intervjuades. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju ändå min förening" : En kvalitativ studie om vad som motiverar styrelsemedlemmar att arbeta ideellt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Eriksson; Daniel Medén; Tobias Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Volunteers; Voluntary Work; Motivation; Grounded Theory; Football Associations; Board Members; Volontärer; ideellt engagemang; motivation; grundad teori; fotbollsföreningar; styrelsemedlemmar;

  Sammanfattning : Ideellt engagemang inom idrott har enligt studier kommit att bli ett problem då det blivit svårare för idrottsföreningar att rekrytera och bibehålla sina volontärer. Faktorer som betungande arbetsuppgifter och tidsbrist är några av de orsaker som påtalats kring det problem som finns med ideellt engagemang. LÄS MER

 5. 5. Ideellt arbete – en fråga om ledarskap? : En studie om hur ledningen genom sitt ledarskap kan påverka motivationen hos ideella tränare i barn och ungdoms idrottsföreningar inom lagsport.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Lucas Forsberg; Sandra Höcke; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER