Sökning: "Idekritik"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Idekritik.

 1. 1. Är ideologierna döda i samhällskunskapsläromedel? : En jämförande studie av ideologiernas plats och användning i tre samhällskunskapsläromedel för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Xavier Volpato; [2019]
  Nyckelord :samhällskunskapsdidaktik; politiska ideologier; idékritik; diskursanalys; läromedel för gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den följande uppsatsen avser att belysa hur olika samhällskunskapsläromedel presenterar och använder ideologierna från ett didaktiskt perspektiv. Uppsatsen är en beskrivande studie som med hjälp av idealtyper analyserar hur ideologier används i samhällskunskapsläromedel för gymnasieskolan med ämnesdidaktik i åtanke. LÄS MER

 2. 2. Nyttomaximering och flyktinginvandring : En idékritik av Peter Singers utilitaristiska perspektiv på flyktinginvandring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilhelm Hultin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka handlingsalternativ som Peter Singers variant av utilitarism skulle förespråka gällande flyktinginvandring. Det framgår att enligt Singers teori bör flyktingar i regel bli beviljade asyl. LÄS MER

 3. 3. Export på ohållbara grunder? - En idékritisk analys av argumenten för Sveriges export av krigsmateriel.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Folkeson; [2018]
  Nyckelord :Vapenexport Idékritik Neutralitet Alliansfrihet Sysselsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The idea behind Sweden’s export of war material consists of two main arguments. The first is based in Sweden’s policy on neutrality and states that export is needed to enable independence for Sweden’s defence. The second is that the export leads to many jobs in rural areas in Sweden and that a ban would lead to large unemployment. LÄS MER

 4. 4. Uppdragstaktikens relevans för ledning av sjöstridskrafter : Ledningsfilosofi ur ett småstatsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Preiholt; [2017]
  Nyckelord :Uppdragstaktik; manöverkrigföring; doktrin; ledning; sjöstrid; taktik; idékritik;

  Sammanfattning : För att en ledningsfilosofi ska vara relevant för marin stridsledning måste den vara optimerad förhantering av ovisshet, förmåga till ett effektivt första eldöppnande och medge förutsättningar föratt därefter fortsätta striden.Studien genomfördes för att splittringen mellan förespråkare av centraliserad- och decentraliseradledning gör det meningsfullt att studera uppdragstaktikens relevans och tillämpning för nutidasjöstridskrafter. LÄS MER

 5. 5. Hegemonisk Homogenitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stella Säfström; [2016]
  Nyckelord :Nativism; Sverigedemokraterna; idékritik; argumentationsanalys; populism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Populist radical right wing parties have seen an increase in support in Europe during the last decades. These parties are nationalistic in nature and aim for reduced immigration to their respective countries. This study focuses on one of these parties, namely the Sweden Democrats (SD). LÄS MER