Sökning: "Identifiering av läs- och skrivsvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Identifiering av läs- och skrivsvårigheter.

 1. 1. Läs- och skrivsvårigheter : En kvalitativ intervjustudie om läs- och skrivsvårigheter ur ett lärarperspektiv i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Victoria Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter i årskurs 4–6; Förebyggande och motverkande arbete; Identifiering av läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie där undersökningen har utgått från semistrukturerade intervjuer med nio svensklärare från fyra skolor. Tre av skolorna tillhör samma kommun varav en är en privat skola. Den sista skolan tillhör en annan kommun i Västerbottens län. LÄS MER

 2. 2. Det är viktigt att man direkt ger dem en chans att klara av skolan : En kvalitativ studie om lärares stödinsatser för elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Berggren; Moa Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; lärare; kvalitativa intervjuer; stödinsatser; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 arbetar för att identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter i tidig ålder. Vilka stödinsatser lärarna sätter in och varför de använder just de stödinsatserna för att stärka elever med läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever. : En systematisk litteraturöversikt över orsaker, identifiering och pedagogisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Kobra Eliassi; [2021]
  Nyckelord :Multilingualism; reading and writing difficulties; dyslexia; identification; Flerspråkighet; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; identifiering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge en översikt över forskning om skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever. Forskningsfrågorna som besvaras i studien är vilka orsaker som ligger bakom skrivsvårigheter hos flerspråkiga, hur orsakerna till skrivsvårigheter hos flerspråkiga identifieras och hur den pedagogiska praktiken kan utformas för att stötta flerspråkiga elever med skrivsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogiska insatser i förskoleklassen : Samverkan kring kartläggningsmaterialet Hitta Språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Holm; Jeanette Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; specialpedagogisk kompetens; organisation; förskoleklass; likvärdig utbildning; tidiga insatser; Hitta Språket;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur samverkan med specialpedagogisk kompetens kan organiseras i förskoleklass för att främja en likvärdig utbildning. Studien är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer av fem lärare i förskoleklass samt fem lärare med specialpedagogisk kompetens. LÄS MER

 5. 5. Arbete med flerspråkiga elever som har läs- och skrivsvårigheter –En systematisk litteraturstudie om flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Pauline Munters; [2020]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; flerspråkighet; identifiering; dyslexi; andraspråk; modersmål;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks sju studier som behandlar flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter. Mitt fokus ligger på att undersöka vad dessa studier säger om lärares arbete med att urskilja läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever, språkliga och sociala bakgrundsfaktorer, arbete med fonologisk medvetenhet och modersmålets betydelse för andraspråksutvecklingen. LÄS MER