Sökning: "Identitetsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Identitetsteorin.

 1. 1. Är idrotten för alla? : En kvalitativ studie om muslimska flickors upplevelser i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Yilmaz Kaya; Hoshang Rasoul; [2020]
  Nyckelord :idrott; islam; kultur;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor med muslimsk kultur upplever idrott och hälsa undervisningen i den svenska skolan. Studien syftar till också att undersöka hur deras identitet kan påverkas av idrott och hälsa undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Från Shelley till Asimov : Medvetandets filosofis utveckling i science fiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :medvetandets filosofi; kropp och medvetande problemet; mary shelley; frankenstein; isaac asimov; i robot; the complete robot; the bicentennial man; 200-årsmannen; science fiction; sci-fi;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver utveckling av medvetandets filosofi i science fiction mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. För analysen används Mary Shelleys Frankenstein och Isaac Asimovs the Bicentennial Man. Utvecklingen i science fiction går parallellt med utveckling inom filosofin. LÄS MER

 3. 3. Mångfald i företagsledningen : En studie utifrån vd:s, styrelseordförandens och styrelsens generationstillhörighet i svenska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alma Sternegård; Felicia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :diversity; top management team; senior executives; homogeneity; generation affiliation; generation y; generation x; generation babyboom; mångfald; företagsledning; ledande positioner; homogenitet; generationstillhörighet; generation y; generation x; generation babyboom;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie ligger i bristen av mångfald i svenska företagsledningar. För att skapa en större förståelse för rekryteringen av individer till företagsledningen, kan det således vara av betydelse att studera de individer som tillsätter ledningen, det vill säga vd, styrelseordförande och styrelsen. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieekonomers uppfattning om den traditionella revisorsstereotypen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ida Olsson; Amanda Persson; [2019]
  Nyckelord :Auditor; Perception; Students; Profession; Profession theory; Identity; Identity theory; Stereotype; Revisor; Uppfattning; Studenter; Profession; Professionsteori; Identitet; Identitetsteori; Stereotyp;

  Sammanfattning : Gymnasieekonomers uppfattning om revisorn spelar stor roll för ekonomiutbildningar på högskolenivå och revisionsbyråerna. Gymnasieekonomer kan vara framtida elever och medarbetare på högskolor respektive revisionsbyråer. LÄS MER

 5. 5. ”Jag har dött lite känns det som” : En kvalitativ studie om ensamkommande ungas upplevelser kring sin asylprocess

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande; Tillfälligt uppehållstillstånd; Identitetsteorin; Symbolisk interaktionism; Marginalisering;

  Sammanfattning : År 2015 var det 162 877 personer som sökte asyl i Sverige varav 70 834 var barn. I gruppen barn ingår även barn utan vårdnadshavare. Under 2015 sökte 35 269 ensamkommande barn asyl i Sverige (Bris, 2017). LÄS MER