Sökning: "Ideologikritik"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Ideologikritik.

 1. 1. Aktieägarvärdeslogik

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Malek Kass Afrem; [2019]
  Nyckelord :agentteori; bolagsstyrning; nedskärning; finansiering; återinvestera; aktieägarvärde;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats analyseraraktieägarvärdeslogikens effektpå organisationer.Forskare menar att aktieägarvärdeslogiken har spridits till resterande delar av samhället. Föratt kunnadra slutsatserundersöksaktieägarvärdelogikens påverkan i AB Volvo, vilken byggerpå Tengblads (2011) forskning, samt påbyggda studier och ideologikritik. LÄS MER

 2. 2. "Maktkampen om public service - ett DR drama i två episoder" : en kvalitativ ideologikritisk textanalys av de mediepolitiska avtalen från 2014 och 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Stine Krutika Nielsen; Therese Lordén Poulsen; [2019]
  Nyckelord :Mediepolitik; Medieavtal; Public service; Danmarks Radio och Ideologikritik; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien blir det kastat ljus på de mediepolitiska avtalen i Danmark och hur det kulturella ramverket för public service-mediet DR blir ändrat mellan dessa. Vi går från ett brett avtal till ett smalt, från allt till nischat och från multikultur till monokultur. LÄS MER

 3. 3. Mångkulturalitetens plats i skönlitteraturen idag : En ideologikritisk analys av "LasseMajas Detektivbyrå" med fokus på hur mångkulturen framställs och värderas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Elin Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Ideological criticism; multiculturalism; fiction; identity formation; Ideologikritik; mångkultur; skönlitteratur; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att undersöka vilka värderingar och attityder till det svenska samhällets månkulturalitet som speglas i skönlitteraturen idag, hur det kan påverka läsaren, samt hur det överrensstämmer med de värderingar kring ämnet som vår skola vill förmedla och föra vidare till sina elever. Det görs genom en ideologikritisk analys av det valda materialet som i detta fall utgörs av fyra böcker ur bokserien "LasseMajas Detektivbyrå" skrivna av författaren Martin Widmark. LÄS MER

 4. 4. ”De absolut flesta männen i vårt land är helt vanliga, underbara grabbar” : en feministisk undersökning av SD-kvinnors åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Carlson; [2017]
  Nyckelord :nationalism; feminism; maktstrukturer; mäns våld mot kvinnor; patriarkala maktstrukturer; SD-kvinnor; Sverigedemokraterna; Mänskliga rättigheter; Human rights; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett problem i vårt samhälle, där våld i hemmet av någon närstående är överrepresenterat. Denna problematik har blivit allt mer aktuell att diskutera på senare år inom samtliga politiska partier, såväl inom Sverigedemokraterna. LÄS MER

 5. 5. (You’re not) Welcome to Sweden : En ideologikritisk analys av Sverigedemokraternas flygblad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Hanna Johansson; [2016]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; SD; flygblad; retorik; argumentation; ideologi; ideologikritik; Slavoj Žižek; topiker;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i det faktum att ideologi ofta förmedlas via språket och syftet var att skapa förståelse av hur Sverigedemokraterna argumentativt uttrycker ideologi i flygbladet ”NO MONEY, NO JOBS, NO HOME”. Med hjälp av Žižeks ideologikritik och en klassisk topikanalys presenteras följande: Sverigedemokraternas argumentation kretsar till stor del kring en agonistisk uppdelning som visar på ett förakt mot en viss grupp av människor utifrån en uppdelning av ett ”vi” som utgörs av svenskar och ett ”dem” som utgörs av invandrare – där svenskar är det goda och invandrare det dåliga. LÄS MER