Sökning: "Ideologisk polarisering"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ideologisk polarisering.

 1. 1. Representationen av Ideologi under Utfrågningar till USA:s Högsta Domstol : En Jämförande Studie om Representationen av Ideologiska Frågor i Utfrågningar till den Högsta Domstolen i USA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Tilda Persson; [2023]
  Nyckelord :Högsta domstolen; Roe v. Wade; ideologi; ideologisk polarisering; utfrågningsprocessen; utfrågningar; USA; Clarence Thomas; Brett M. Kavanaugh;

  Sammanfattning : Building on Lee Epstein et al. (2006) article “The Changing Dynamics of Senate Voting on Supreme Court Nominees”, this study seeks to explore the representation of ideological questions during the Supreme Court confirmation hearings of Clarence Thomas and Brett M. Kavanaugh. LÄS MER

 2. 2. Polarisering och effekterna av blocköverskridande samarbete : En studie om hur ideologisk och affektiv polarisering påverkas av blocköverskridande samarbete inom kommunpolitiken

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilma Pherson; [2023]
  Nyckelord :Ideologisk polarisering; affektiv polarisering; blocköverskridande samarbete; deliberation; svensk politik; kommunpolitik; politisk psykologi; enkätundersökning;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the relationship between ideological and affective polarisation and how it is affected by block-crossing cooperation at the local political level. Ideological and affective polarisation is measured in municipalities where block-crossing cooperation prevails, as well as municipalities where traditional block cooperation rules. LÄS MER

 3. 3. Politisk polarisering ur olika perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leo Amoné Lundqvist; Gustav Olsson; [2022]
  Nyckelord :politisk polarisering; sociala medier; traditionella medier; ideologisk polarisering; affektiv polarisering; kriminalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har i syfte att analysera och studera hur politisk polarisering framställs i ny och traditionell media i Sverige. Studien kommer att analysera detta genom att använda sig av en artikel och fyra twitter-inlägg där vi med hjälp av olika polariserings- teorier kommer att mäta och jämföra skillnaderna i mängden polarisering som framkommer beroende på om det är traditionell eller ny media. LÄS MER

 4. 4. Skolan, radikalisering och det preventiva arbetet : En systematisk litteraturstudie om hur skolan kan fungera som ett verktyg i arbetet mot radikalisering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sofia Svensson; Semi Benslimen Bergström; [2019]
  Nyckelord :Success factor; teacher; preventive work; preventive programs; radicalization; risk factor; school; counter extremism; violence-promoting extremism; Framgångsfaktorer; Lärare; Preventivt arbete; Preventiva program; Radikalisering; Riskfaktorer; Skola; Våldsbejakande extremism;

  Sammanfattning : Ideologisk motiverad våldsbejakande extremism är ett resultat av en radikaliseringsprocess. Detta är ett stort problem och skolan har ett ansvar att arbeta preventivt mot detta problem. LÄS MER

 5. 5. Falsk information på webben : Med fokus på ideologisk polarisering som underliggande orsak

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Robert Kristoffersson; [2018]
  Nyckelord :False information; ideological polarization; selective exposure; filter bubble; newsfeed; Falsk information; ideologisk polarisering; selektiv exponering; filterbubbla; nyhetsfeed;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete fokuserar på ideologisk polarisering som orsak till den stora mängden falsk information som har spridits den senaste tiden. Jag undersöker hur selektiv exponering och filterbubblor har bidragit till att den ideologiska polariseringen har följt med in på webben, och hur nyhetsfeed har agerat som en grogrund för detta. LÄS MER