Sökning: "Idige Rantanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Idige Rantanen.

  1. 1. Jag tror att när man känner sig ensam, det är värre : en kvalitativ intervjustudie om skyddsfaktorer mot ensamhet bland äldre personer

    Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Ellinor Berg; Idige Rantanen; [2022]
    Nyckelord :Social work; Elderly; Old-old; Loneliness; Protective factors; Social relationships; Activities; Acceptance; Socialt arbete; Äldre; Äldre-äldre; Ensamhet; Skyddsfaktorer; Sociala relationer; Aktiviteter; Acceptans;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet ur äldres perspektiv. För att besvara vårt syfte har vi genom elva kvalitativa intervjuer med äldre personer i en kommun norr om Stockholm försökt fånga intervjupersonernas subjektiva upplevelse av skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet. LÄS MER