Sökning: "Idrott barn"

Visar resultat 16 - 20 av 280 uppsatser innehållade orden Idrott barn.

 1. 16. Möjligheter för integration genom idrott : En kvalitativ studie kring barn och ungdomars integrationsmöjligheter genom idrottsdeltagande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Mikael Lindemo; Pontus Nääs; [2020]
  Nyckelord :Sports; Integration; Children and adolescents; Foreign background; Idrott; Integration; Barn och ungdomar; Utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om yrkesverksamma anser att idrott kan leda till integration för barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt vilka möjligheter och hinder det finns för detta. Vi har använt en kvalitativ metod i form av intervjuer med informanter som arbetar parallellt med idrott och integration. LÄS MER

 2. 17. Lever du som du lär ut? : En kvalitativ studie om lärares egna upplevelser gällande att vara fysiskt aktiva förebilder i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Öhling; Emelie Reyes; [2020]
  Nyckelord :Role model; teacher; physical education; adolescents; living habits; Förebild; lärare; idrott och hälsa; ungdomar; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att i Stockholmsområdet undersöka vad som har bidragit till den nuvarande fysiska aktivitetsnivån hos lärare i idrott och hälsa och om lärarna upplever att de bör vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet på skolan och i sitt privatliv. Vad anser lärarna i idrott och hälsa har bidragit till deras nuvarande fysiska aktivitetsnivå?  Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet? Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild både på skolan samt i sitt privatliv? Metod Studien har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt där sex intervjuer genomförts och analyserats. LÄS MER

 3. 18. Feedbackens betydelse för elevens prestation, motivation och upplevda kompetens i idrottsundervisningen : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Hamrelius; [2020]
  Nyckelord :Återkoppling; självförtroende; upplevelse; idrottslärare; lärare.;

  Sammanfattning : Att ge eleverna feedback under lektionstid i idrott och hälsa är en viktig del av lärarens arbete, och feedbackens syfte bör vara att utveckla och stötta eleverna. Undersökningar har dock visat att elever tycker att de får för lite feedback men även att de får feedback på fel sätt. LÄS MER

 4. 19. Idrottsparken och Västra tornet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Julia Falås; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Idrottsrörelsen är en av landets största folkrörelser med 4 miljoner registrerade som “Aktiv i Idrott” under 2016. Det är få andra rörelser i Sverige som når ut till så många människor och det är således självklart att det finns en stor potential i idrottsrörelsen att vara en aktör inom folkhälsa, integration och minskat utanförskap. LÄS MER

 5. 20. Vision Vällingby : Det politiska samtalet om stockholmsförorten och dess invånare mellan 1950 - 1980

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Engström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att granska det politiska samtalet om stockholmsförorters uppkomst, funktion och utveckling mellan 1950 – 1980. Jag har läst och tolkat politiska uttalanden i dokument från kommunfullmäktigetrycket som finns digitaliserade hos Stockholms stadsarkiv och ställt det mot en del tidigare forskning. LÄS MER