Sökning: "Idrott i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 558 uppsatser innehållade orden Idrott i skolan.

 1. 1. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2048]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 2. 2. Typ 1-diabetes i idrott och hälsa- en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Ansvar; Egenvård; Idrott och hälsa; Inkludering; Typ 1-diabetes;

  Sammanfattning : Examensarbetet redogör för hur diabetes fungerar allmänt och specifikt under träning. Det redogör också för vilka ansvar och möjligheter skolan, läraren och andra runt omkring en elev med typ 1-diabetes har för att inkludera dem i undervisningen. Samt hur verkligheten för en elev med typ 1-diabetes i svensk skola idag ser ut. LÄS MER

 3. 3. Elevers inflytande på undervisningen i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Elevinflytande; idrott och hälsa; läroplan; motivation;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten visar vad som händer med elevers motivation och deras deltagande på idrott och hälsa-lektionerna när de får vara med och bestämma bland annat lektionsinnehåll och undervisningsmetod. Syftet med denna översikt är att utforska elevers inflytande på undervisningen i idrott och hälsa genom frågeställningen: Hur viktigt är elevinflytande i skolan och vad kan det påverka? Jag tar upp olika former av inflytande, bland annat individuellt inflytande och gruppinflytande. LÄS MER

 4. 4. Inkludering av nyanlända elever i idrottsundervisning i skolan : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas erfarenhet av arbete med inkludering

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gustav Skans; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända; inkludering; lärares erfarenheter; idrott och hälsa; skolan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter av nyanlända elever i ämnet idrott och hälsa och lärares kunskaper om inkludering.   Två frågeställningar som studien undersökte var: 1. LÄS MER

 5. 5. "Jag vet inte om mina elever hade haft samma betyg hos en annan lärare" : En kvalitativ intervjustudie kring det gemensamma yrkesspråket och lärares tolkningar av de graderande värdeorden i kunskapskraven

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Max Neij; Max Eidstam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur lärare i den svenska skolan ser på tolkningsbarheten i ämnesplanen för idrott och hälsa och huruvida de finner de uppsatta ramarna som tillräckliga vid betygssättning i ämnet. Det decentraliserade betygssystemet i Sverige ger lärarna stor frihet och självständighet i arbetet, något som värderas högt av lärarnaE. LÄS MER