Sökning: "Idrott och hälsa i grundskolan 2012"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Idrott och hälsa i grundskolan 2012.

 1. 1. Undervisningen i idrott och hälsa som bidragande faktor till skapandet av könsmönster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christoffer Jungbeck; [2018]
  Nyckelord :genus; idrott och hälsa; jämställd; kön; könsmönster;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2011) ska skolan aktivt främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter, samt ska det sätt de bemöts och bedöms i skolan bidra till att forma deras uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller inte vara... tillsammans? : En studie om elevers uppfattningar om könsblandad respektive könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning

  Författare :Maria Winell; [2012]
  Nyckelord :Samundervisning; särundervisning; könsblandad undervisning; könsuppdelad undervisning; undervisningsform; idrott och hälsa; grundskolan; årskurs nio; elevers uppfattningar.;

  Sammanfattning : Dagens lärare i idrott och hälsa har stor frihet att forma undervisningen på det sätt som de själva tycker är bäst för eleverna, eftersom vare sig läro- eller kursplan nämner något om undervisningsformen. Detta skall dock ske i samverkan med eleverna. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet för rullstolsburna elever i den fysiska miljön i idrottssalar inom den kommunala grundskolan : En observationsstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Eva Bråberg; Martina Johnsen; [2012]
  Nyckelord :Arbetsterapi; tillgänglighet; rullstol; skolor; idrottssal;

  Sammanfattning : Samhället har en lagstadgad skyldighet att anpassa allmänna områden så att dessa ska kunna vara tillgängliga för alla medborgare i kommunen. Ändå finns det många platser och lokaler där hinder i miljön försvårar tillgängligheten för rullstolsburna personer. LÄS MER

 4. 4. ”Med piska och morot” - en studie om hur idrottslärare arbetar med omotiverade elever i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Cristian Ilén; [2012]
  Nyckelord :idrott; lärare; motivation;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att undersöka hur grundskolelärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med omotiverade elever, vilket ansvar lärarna anser sig ha att motivera eleverna samt vad lärarna tror det beror på att elever är omotiverade inför och under ämnet idrott och hälsa i skolan.1. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever i grundskolans allmänna idrottsundervisning : Idrottslärares syn på inkludering och deras arbetsprocess inför och under inkluderande idrottslektioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Tim Birgersson; [2012]
  Nyckelord :Inkludering; perspektiv på inkludering; fysiska funktionsnedsättningar; rörelsenedsättningar; idrottslärares attityder; idrottsundervisning i grundskolan; anpassad fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Aviskten med denna studie är att undersöka idrottslärares syn på inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever och hur de arbetar med inkluderande idrottslektioner. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidhemmet 2011 (Lgr 11), kursplanen i ämnet idrott och hälsa och andra liknande styrdokument visar att skolan skall vara till för samtliga individer, oavsett funktionsförmåga. LÄS MER